Studie undersöker samband mellan torra ögon och muntorrhet

Search Dental Tribune

Studie undersöker samband mellan torra ögon och muntorrhet

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
En norsk studie av 65-åringar visar att det finns ett samband mellan torra ögon och muntorrhet. Foto: Ground Picture/Shutterstock.
Dental Tribune Nordic

By Dental Tribune Nordic

fredag, 12. augusti 2022

save

OSLO, Norge: Även om torra ögon och muntorrhet, xerostomi, båda har studerats omfattande oberoende av varandra, är deras förhållande fortfarande relativt outforskat. En färsk studie av 150 slumpmässigt utvalda 65-åringar i Norge har därför undersökt denna koppling och funnit att det finns ett samband mellan de två tillstånden.

Forskare från Oslos universitets odontologiska fakultet och Norwegian Dry Eye Clinic genomförde i samarbete en tvärsnittsstudie, en del av ett större projekt – OM65-studien – som syftar till att belysa munhälsan hos 65-åringar i Norge. Potentiella försökspersoner valdes slumpmässigt ut från det norska skatteregistret och bjöds in att delta i en första undersökning.

Av de 460 deltagare som bjöds in, kunde dock endast 150 delta i denna delstudie på grund av svårigheter som uppstod till följd av covid-19-pandemin.
Varje deltagare genomgick sedan subjektiva och objektiva bedömningar av torra ögon på norska Dry Eye Clinic. De fick svara på en mängd frågor och genomgick en klinisk undersökning. Därefter undersöktes försökspersonerna på forskningskliniken på universitetet och ombads att fylla i ytterligare frågeformulär om muntorrheten de upplevde. Varje deltagares xerogena medicinintag och historia av systemisk sjukdom registrerades också.

Enligt studieförfattarna fann man en signifikant positiv korrelation mellan torra ögon och symtom på xerostomi bland studiens deltagare. Genom undersökningar visades de två tillstånden patologiskt samexistera hos 4 procent av studiens försökspersoner, medan de, med nuvarande eller tidigare systemiska sjukdomar, var mycket sannolika att uppleva symtom på torra ögon och xerostomi.

Författarna noterade också att "det fanns en signifikant korrelation mellan okulära och orala symtom och antalet läkemedel/xerogena läkemedel" som användes.
"Förekomsten av betydligt allvarligare okulära och orala symtom och muntliga objektiva fynd hos deltagarna med nuvarande eller tidigare systemiska sjukdomar kräver ökad medvetenhet och ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt", menade författarna.

Studien, “The relationship between ocular and oral dryness in a cohort from the 65-year-old population in Norway" publicerades den 13 juni 2022 i Scientific Reports.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement