Studie visar att klinikernas ledarskap påverkar nivån av förebyggande kariesvård

Search Dental Tribune

Studie visar att klinikernas ledarskap påverkar nivån av förebyggande kariesvård

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
En färsk svensk studie tyder på att kvaliteten på ledarskapet på en tandläkarmottagning direkt motsvarar mängden förebyggande vård som erbjuds av kliniken. Bild: Andrii Yalanskyi/Shutterstock.
Dental Tribune Nordic

By Dental Tribune Nordic

onsdag, 14. september 2022

save

MALMÖ. Även om Sverige har byggt upp ett mer robust sjukvårdssystem än vad som finns i många andra länder, har vuxna i landet fortfarande en hög frekvens av nya kariesdiagnoser.

Författarna till en nyligen genomförd studie om ledarskap på tandklinikerna i Sverige har visat att även om det är viktigt att rekrytera kompetenta tandläkare och hygienister – särskilt utanför större städer – så har kvaliteten på ledarskapet på klinikerna en direkt korrelation med både arbetsmiljön och av lyckad kariesförebyggande vård.

Baserat på data från mer än 5 300 patienter och information om arbetsmiljön från 75 folktandvårdskliniker fann författarna att patienter var mer benägna att vända sig till de kliniker som hade ett ledarskap med hög kvalitet, få att få nödvändig förebyggande vård.
Kvaliteten på ledarskapet på kliniken bedömdes av personalen. Ledarskap av hög kvalitet främjade också ett bra samarbetsklimat och möjliggjorde tydliga roller i teamet och låg personalutbrändhet.

Kariesbehandling i den svenska folktandvården utförs ofta av ett helt team, därför är tydligheten i rollerna viktig för att kariespatienter får en bra förebyggande vård, enligt författarna. Dessa miljöfaktorer påverkade inte i sig själva nivån på den förebyggande vården på kliniken, men det var en tydlig indikation på kvaliteten på ledarskapet.
Författarna menar att detta skulle kunna tyda på att det finns andra mekanismer genom vilket kvalitén på ledarskapet påverkar medarbetarna när det gäller kariesprevention.

I Sverige får mer än hälften av de vuxna patienter som får behandling för tandkaries diagnosen ny karies inom två år, trots noggrannhet med att komma på uppföljningsbesök, vilket tyder på att det är komplicerat att ge evidensbaserad förebyggande vård.
I sin studie fann författarna att mindre än 10 procent av de utvärderade patienterna faktiskt fick förebyggande vård tillsammans med sin återställande behandling. När författarna försökte förklara detta resultat, utgick de från de forskningsrön som hävdar att tandläkare kanske inte erbjuder förebyggande vård om de anser att efterlevnaden av en tidigare förebyggande vård är låg.

Författarna betonade vikten av ett bra ledarskap för att hjälpa personalen att hålla  fokus på förebyggande vård och behovet av ledarskap för att skapa ett arbetsklimat. som både ger utrymme för patienter att uttrycka sina åsikter, och som ökar personalens prioritering av förebyggande vård. Studien visade också att förebyggande kariesvård mest gavs till yngre patienter som var män, hade en lägre utbildningsnivå och föddes utanför Skandinavien. Inkomstnivån hade däremot ingen betydelse. Dessa fynd stöder teorin att grupper med högst risk också är de som tenderar att få mest förebyggande kariesvård oberoende av inkomst, vilket också borde motverka social ojämlikhet vad gäller hälsa.

Studien, med titeln “Leadership, work environment and caries prevention—what is good for the staff, is also good for the patients” publicerades online den 18 augusti 2022 i Acta Odontologica Scandinavica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement